Obchodné podmienky a doprava


Všeobecné ustanovenia

Kupujúci potvrdením objednávky akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie je v zmluve stanovené výslovne niečo iné. Obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a jeho zákazníkov (kupujúcich) a vo svojom aktuálnom znení tvoria obsah kúpnej zmluvy (o dodávke tovaru), resp. jej neoddeliteľnú súčasť.

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar za podmienok stanovených týmito obchodnými podmienkami (ďalej len podmienky) a kupujúci sa zaväzuje tento objednaný tovar prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu kúpnu cenu. Predmet zmluvy Predmetom zmluvy sú iba položky výslovne uvedené v kúpnej zmluve - objednávke (ďalej len tovar). Váhy, rozmery a ostatné údaje obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných tlačovinách sú nezáväznými údajmi, pokiaľ neboli v zmluve výslovne uvedené ako záväzné.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude svojim odberateľom dodávať: bezchybný tovar v súlade so špecifikáciou alebo s vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR, vybavené slovenskými návodmi k obsluhe, záručnými listami a zoznamami pozáručných opravovní, ako je to pre daný druh tovaru obvyklé.

 
Objednanie tovaru, uzatvorenie zmluvy

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie formulárom predpísaných údajov a náležitostí. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. K uzavretiu kúpnej zmluvy sa môže vyžadovať formálne potvrdenie objednávky predávajúcim, zmluva potom vzniká samotným dodaním tovaru. Predávajúci je v závislosti na charaktere obchodu (množstvo tovaru, výška ceny, náklady na prepravu, vzdialenosti apod.), Vždy oprávnený žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom, napr telefonicky, e-mailom či písomne. Ak odmietne kupujúci objednávku požadovaným spôsobom autorizovať, považuje sa objednávka za neplatnú.

 
Miesto plnenia

Miestom plnenia je miesto uvedené v objednávke. Dátum zdaniteľného plnenia je zhodné s prevzatím tovaru zo strany kupujúceho.

 
Cena a platenie

Ponukové ceny uvedené na e-shope predávajúceho sú platné v okamihu objednania. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok u výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až pripísaním celej kúpnej ceny za samostatnú časť dodávky na bežný účet predávajúceho alebo uhradením v hotovosti v pokladni predávajúceho alebo na dobierku. Predávajúci zostáva vlastníkom tovaru až do zaplatenia úplnej kúpnej ceny. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom. Daňovým dokladom je tiež predajka za hotové vydaná pri platbe za hotové pokladňou predávajúceho. Prevzatie tovaru kupujúcim je zásadne možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

 
Dodacie podmienky

Dodávky predmetu plnenia budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 3 pracovných dní, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na uvedenú adresu. Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia. Dopravu na adresu určenia objednáva predávajúci. Zásielka s tovarom musí obsahovať daňový doklad. Dopravné podmienky Tovar je kupujúcemu dopravované spravidla do troch pracovných dní (bežne do 48 hodín), podľa objednávky s určením presnej adresy, dňa a časového rozpätia, v ktorom bude tovar odvezený. Kupujúci je povinný tovar od prepravcu riadne prevziať a potvrdiť jeho prevzatie oprávnenou osobou.


Záručná doba


Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. Doklad o prevzatí tovaru (zaplatení) si preto dôkladne uschovajte. Zasielané produkty doplnkov výživy majú expiračnú dobu min. 2 mesiace pred dátumom spotreby, v prípade kratšej expiračnej doby odsúhlasíme zásielku telefonicky, resp. prostredníctvom e-mailu so zákazníkom.


Výmena tovaru

V prípade potreby Vám nepoužitý a nepoškodený tovar vymeníme za iný druh tovaru, stačí zaslať doporučeným balíkom (nie na dobierku) na našu adresu. Náklady spojené s výmenou nesie v plnej výške kupujúci.


 
Reklamácie

Ako v každom obchode, tak aj v našom e-shope sa môže stať, že budete chcieť zakúpený tovar reklamovať. Pretože sa snažíme ponúkať iba kvalitný tovar prvotriednej kvality, sme pripravení vám vychádzať čo najviac v ústrety aj v otázkach reklamácií. Pre úspešné vybavenie reklamácie platia nasledujúce podmienky: * Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim alebo konečným užívateľom. Ak vznikne škoda pri preprave tovaru, zodpovedá za vzniknutú škodu dopravca. Ak je tovar poškodený dopravou, ihneď pri prevzatí tovaru od dopravcu spíše zákazník protokol o škode a vymáha úhradu škody na dopravcovi. Záručná lehota sa nevzťahuje na vady, vzniknuté neodborným či nešetrným zaobchádzaním. Tovar, ktorý reklamujete, je nutné vrátiť v pôvodnom obale vrátane dokladu o jeho zakúpení a záručného listu. Ďalej je nutné priložiť presný popis závady. Kupujúci je povinný prezrieť tovar ihneď v okamihu prevzatia a skontrolovať či je nepoškodený, kompletný a bez iných závad. Prípadné odchýlky od štandardu je nutné reklamovať ihneď.

Oprávnenie reklamácie tovaru zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým poškodením, pri doprave tovaru, pri živelnej pohrome apod Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru spôsobené jeho používaním Reklamačné konanie vo vzťahu ku konečnému užívateľovi (spotrebiteľ) sa riadi Občianskym zákonníkom. Reklamačné konanie vo vzťahu k osobám používajúcim tovar pre účel podnikania sa riadi Obchodným zákonníkom. Tovar v reklamačnom konaní nezasielajte k dodávateľovi na dobierku a odporúčame poistenie jeho dopravy.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 7 pracovných dní od prevzatia tovaru  bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji“).

Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou vo forme emailu, ktorý zašle na info@maxxwin.sk.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom neporušenom obale vo forme poistenej zásielky.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky (bez sumy za dopravu) v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.
 

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky vtedy, ak nie je medzi účastníkmi písomne dohodnuté niečo iné. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj v deň odoslania objednávky platnú výšku ceny objednaného tovaru (vrátane príp. Dopravných nákladov) uvedenú v cenníku na internetovej stránke, ak nebude v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak. Telefonicky, e-mailom či faxom potvrdenou objednávkou (návrh kúpnej zmluvy) je kupujúci po dobu stanovenú k dodaniu tovaru neodvolateľne viazaný. Účastníci sa dohodli, že ak nie je podmienkami výslovne stanovené inak riadia sa ich práva a povinnosti príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Prevádzkovateľ e-shopu  si vyhradzuje právo kedykoľvek objednávku zrušiť.


Prevádzkovateľ e-shopu

 

info@maxxwin.cz
MaxxWin

"Maximal effective nutrition"